Rekrutacja 2024/25

Od 20.03.2024r. rozpoczyna się rekrutacja na nowy rok szkolny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od września 2024/2025.
Na stronie naboru: nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty znajdziecie Państwo:

 • zarządzenie dotyczące terminów rekrutacji 2024/2025
 • kryteria rekrutacji 2024/2025.

Na powyższej stronie można pobrać dokumenty:

 • informator dla rodziców,
 • najczęściej zadawane pytania,
 • oświadczenia potrzebne do dołączenia do wniosku.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki, pobrać lub wypełnić na stronie: nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole.
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej.
Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 20 marca, Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu).

Ważne terminy postępowania rekrutacyjnego

 • Od 20 marca do dnia 5 kwietnia 2024 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 • Dnia 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 22 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 30 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 • Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Informujemy, że zbliża się termin składania deklaracji o kontynuowania wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. Deklaracje będzie można składać od 13 marca 2024 (środa) do 19 marca (wtorek). Druk deklaracji dostępny będzie na portalu iPrzedszkole lub do pobrania w sekretariacie przedszkola.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025.

W skrócie

 • Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja:
  Od 20 marca do 5 kwietnia 2024
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
  22 kwietnia 2024 godz. 12:00
 • Pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  Od 22 kwietnia do 26 kwietnia 2024
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
  30 kwietnia 2024
Przedszkole nr 82 - Mali Ogrodnicy w Poznaniu